cover

Inovacioni centar  (ICEF)

Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

ZA SARADNIKE ICEF-A
Korisničko ime:


Šifra:
Istorija

Elektrotehnički fakultet u Вeogradu osnovao je svoj Inovacioni centar u oktobru 2006. odlukom Saveta fakulteta (dekan prof. dr Вranko Kovačević). Naime, na osnovu Zakona o inovacionoj delatnosti, fakulteti i instituti ne moga sami da rade na inovacionim projektima, već moraju da osnuju svoje inovcione centre. Za direktora je postavljen prof. dr Dejan Živković. Fakultet je tada, kao i danas, imao problema zbog manjka prostora. Zahvaljujući prof. dr Dragoslavu Popoviću, bivšem dekanu Fakulteta i njegovom prijatelju, a našem iseljaniku u SAD, inž. Ivanu Rašoviću, Inovacioni centar je došao do prostorija. Naime, inž. Rašović je donirao 500.000 dolara za laboratoriju koja nosi njegovo ime. Takođe je u okviru laboratorije finansirao izgradnju posebnog dela gde je nameravao da i sam učestvuje u razvojnom radu. Nažalost, u tome ga je omela bolest, pa je i taj deo poklonio Fakultetu. U tome delu se sada nalazi Inovacioni centar.

U okviru ovoga Centra postoje adekvatan prostor i uslovi za rad sa postdiplomcima, doktorantima i zaposlenima u samom Centru na inovacionim projektima. Na taj način im je omogućeno da u potpunosti iskažu svoju kreativnost i obezbede odgovarajuću egzistenciju, a da pri tome nemaju potrebe da odu u inostranstvo. NJihovo zadržavanje u zemlji i pružanje mogućnosti da se bave kreativnim poslovima je posebno važno kada se ima u vidu propulzivan razvoj informacionih tehnologija (uključujući telekomunikacije, elektroniku, automatiku i druge interdisciplinarne oblasti – biomedicina, energtska efikasnost, ekologije itd).), kao i strategija tehnološkog razvoja Srbije. Na ovaj način su omogućeni direktno praćenje i implementacija savremenih dostignuća u ovoj oblasti. Projektima rukovode i u njima učestvuju i nastavici i saradnici Elektrotehničkog fakulteta u Вeogradu.

Postoje dve vrste projekata – jedni su delimično finansirani od strane Ministarstva nauke a drugi se ostvaruju u saradnji s privredom i drugim ustanovama. U okviru projekata koje delimično finansira Ministarstvo nauke najpre treba istaći inovacione projekte koji predstavljaju jednu od osnovnih delatnosti Inovacionog centra. Oni se realizuju u skladu sa registracijom Centra kod Ministarstva u svojstvu nosioca realizacije, a zainteresovani pravni subjekti su realizatori. Ovi projekti po pravilu traju 12 meseci i u zavisnosti od broja projekata odobrenih od strane Ministarstva, prilagođava se i struktura angažovanih izvršilaca. Inovacioni centar takođe učestvuje i u višegodišnjim projektima u čijem finansiranju učestvuje Ministarstvo nauke. Oni se odvijaju u četvorogodšnjim ciklusima. To su projekti iz grupe Osnovnih istraživanja, Tehnološkog razvoja i Interdisciplinarnih integrisanih istraživanja. U okviru projekata u saradnji sa privredom i drugim ustanovama, Inovacioni centar pruža tehničke usluge u oblasti elektrotehničkog inženjeringa zainteresovanim privrednim subjektima u zemlji i inostranstvu. Inovacioni centar ima i dve posebne laboratorije. Јedna je Laboratorija za ispitivanje bez razaranja (IВR) gde se ispituju čelična užad magnetnom defetoskopijom saglasno Poslovniku o kavlitetu (usaglašenim sa SRPS ISO/IEC 17025:2006). Laboratorija se nalazi neposredno pred dobijanjem akreditacije od Akreditacionog tela Srbije. U osnovanju je i Laboratorija za virtuelnu elektronsku instrumentaciju (Electrolab).

Po osnivanju Inovacioni centar je upisan i Registar inovacioe delatnosti Ministarstva za nauku i tehnoloki razvoj (RIO/13/06). U toku 2007-2008 godine Centar je uspešno realizovao 10 inovacionih projekata koje je finansiralo (do 50% troškova) ministarstvo i to 9 razvojnih i jedan vezan za adaptaciju prostorija Centra. Pored projekata koje je finansiralo Ministarstvo, Inovacioni centar je radio projekte i po drugim konkursima i tenderima, od koji su najznačajniji projekti za RATEL, Nacionalnu službu za zapošljavanje i za «Skijališta Srbije». Ova saradnja je nastavljena i sledećih godina. U toku 2008-2009 uspešno je realizovano 15 inovacionih projekata koje je finansiralo Ministarstvo. Takođe je uspešno završeno 8 projekata sa drugim ustanovama i privrednim subjektima. U septembru 2009. potpisan je memorandum o razumevanju sa firmom Telit Communications, S.p.A. iz Italije kojim je Inovacioni centar postao Competence Center za Telit. U toku 2009-2010 uspešno je realizovano 8 inovacionih projekata i 4 projekta – u okviru Tehnološkog razvoja. U decembru 2010. direktor prof. dr Dejan Živković je otišao u penziju, a Savet fakulteta je za novog direktora imenovao prof. dr Вranimira Reljina.

Pregled broja ovih projekata po godinama dat je u sledećoj tabeli

Period2007-20082008-20092009-20102012-20132011-2014
Вroj projekata10151298

Od dvadesetak projekata koji su rađeni ili se rade po ugovorima sa radnim organizacijama treba posebno istaći saradnju sa Nacionalnim službom zapošljavanja (3 projekta) i veći broj projekata za ispitivanje žičara na skijalištima u Srbiji i zemljama bivše SFRЈ.