cover

Innovation Center  (ICEF)

School of Electrical Engineering, University of Belgrade

FOR ASSOCIATES OF ICEF
Username:


Password:
Business Intelligence Laboratory (BIL)

U okviru laboratorije se istražuju i razvijaju savremeni softverski alati, koji na efikasan način obrađuju veće količine podataka. Primenom dobijenih rezultata umnogome se može poboljšati mehanizam donošenja poslovnih odluka.

 

Laboratorija ima i istraživački i komercijalni karakter. Teme i koncepti koji se obrađuju u okviru laboratorije predstavljaju najsavremenije tehnologije današnjice, koje se trenutno u našoj zemlji ne koriste i primenjuju u meri u kojoj se upotrebljavaju u savremenomposlovnom svetu.

 

Naučno-istraživačke aktivnosti

 

 U okviru istraživanja studenti imaju mogućnost da se upoznaju sa najefikasnijim i najkorišćenijim algoritmima dostupnim u otvorenoj literaturi, i da te algoritme primenjuju na određenim trening skupovima podataka. Na taj način mogu da analiziraju dobijene rezultata, i eventualno, na osnovu analize, razvijaju svoja sopstvena rešenja.

 

Komercijalne aktivnosti

 

 U okviru istraživanja studenti imaju mogućnost da se upoznaju sa najefikasnijim i najkorišćenijim algoritmima dostupnim u otvorenoj literaturi, i da te algoritme primenjuju na određenim trening skupovima podataka. Na taj način mogu da analiziraju dobijene rezultata, i eventualno, na osnovu analize, razvijaju svoja sopstvena rešenja.

 

Komercijalna upotreba laboratorije se zasniva na konsultantskim uslugama različitim firmama kako da pretvore svoje poslovne podatke u korisne i upravljive informacije koristeći naučno zasnovano upravljanje tim podacima. Primena ovakvih tehnologija može biti u većem broju oblasti, kao što su firme koje bave telekomunikacionih servisima, bankama, osiguravajućim društvima, turizmu, i drugim.

 

Za različite firme primenjuju se inteligentni algortimi za prepoznavanje šablona ponašanja korisnika, na primer pri poslovanju banke prepoznavanje situacija za credit card fraud, koji bi definisao kada se dešavaju, kako utiču česte transakcije, visoki iznosi, dr. i njihova detekcija što pre, bez uznemiravanja klijenta. Rezultat obrade podataka može da bude i segmentacija klijenata (demografski, po ponašanju, potrebama, ...) kako bi mogli na najbolji način da se targetiraju. Takođe, mogućnost lociranja lojalnih klijenata i zadovoljavanje klijenata davajući im usluge koje su im potrebne. 

 

Odgovorna lica koja učestvuju u radu laboratorije su profesori Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Вeogradu: prof dr Вoško Nikolić, doc. dr Miloš Cvetanović i doc. dr Zaharije Radivojević.