cover

Inovacioni centar  (ICEF)

Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

ZA SARADNIKE ICEF-A
Korisničko ime:


Šifra:
Javne nabavke

Otvoreni postupak

Otvoreni postupak je postupak u kome sva zainteresovana lica mogu podneti ponudu.

Јavne nabavke male vrednosti

Јavna nabavka male vrednosti je nabavka istovrsnih dobara, usluga ili radova čija je procenjena vrednost na godišnjem nivou manja od vrednosti određene u zakonu kojim se uređije godišnji budžet Republike Srbije.


1. Nabavka industrijske video opreme ЈN 01/15

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Otvoreni postupak

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda je postupak u kojem naručilac neposredno pregovara sa jednim ili više ponuđača o elementima ugovora o javnoj nabavci.